Skip to content

ארבעת עונות השנה

   עונות השנה🌟🌨🌤🌷🌺🌸

  זֶה בַּזֶה נִלְפֵתוּ  אַרְבַּעַת הַעוֹנוֹת 

  מִי יהיה הַרִאשוֹן וּמִי יִתֵן האוֹת.

  רַעַש וּמֵהוּמָה הִתגַלֵגֵל וֵרַעַם.

  זֶה נִדְחַק וזֶה נִדְחַס ,

  זֶה  הוֹדֶף וזֶה שוֹצֶף

  זֶה מֵזִיע ונוֹטֶף.

  לפתע  קוֹל הַאֵל  רַעַם והִתְגַלְגֵל

  את כּוּלָם הכניס לְגַלְגַל מִתְגַלְגֵל.

   סְבִיב הַשַנָה בּמַעַגַל הֵעֵמִידָם

  אֵין  שֵנִי אֵין שלִישִי אוֹ מִי לֵפַניו קַדַם

  🌞🌞🌝🌞🌝🍑🍒🍉🍇🍇ַ

    עַמַד הַקַיִץ   זֵיעָה נוֹטֵף 

  אוֹחֵז בּקַרְנֵי הַֹשֶמֶש 

  בחוּמוֹ את כּוּלם עוֹטֵף.

  הַלוֹך הוֹלֵך בֵּין מִיֹשוֹרִים והַרִים,

  לעִיתים בּמַשַב קַל עַל כּוּלַם מַעַרִים.

  מביא מֵזִמְרַת  הַקַיִץ,

   פֵּירוֹת  

  בשלל צבעים וגוונים,

  עַסִיסִים נוֹטְפִים מַרְנִינִים,

  אַבַטִיחִים מֵלוֹנִים וּתֵאֵנִים.

  מֵפַזֵר כֵּמִישְמֵשִים 

  עַל פֵּנֵי הַיֵלַדִים נֵמַשִים.

  הַחַמָה הִכְּתָה בֵּרֹאשוֹ ללֹא רַחֵם

  כובע חבש לראשו לא היה לו מִפְלַט וּמֵנַחֵם.

  סַב סוֹבֵב 

  בִּימֵי ֹשַרַב וחַמְסִין

  תַש כֹּחוֹ עְד כִּי הִזקֵין.

   ימיו  כֵּעַלֵי הַשַלַכֶת  נַבְלוּ

  נֵאֵסַף אֶל אַבוֹתַיו ימיו חַלְפוּ.

  תַם  חוּמו ולַהַטוֹ,

  בּאַדַמָה כַּבְתָה גַחַלְתוֹ.

  🌤💦💦💧🌤🍋🍁🍂🍁

  בּצַעַדִים קֵלִילִים 

  טוֹפֵף הסתיו בֵּטִפְטוּפִים

  מֵרַחרֵח אֶל מוּל אמא אַדַמָה

  צחִיחָה וסדוּקָה. 

  ירוק נדם 

  צמְחִיָה   עוֹמֵדֶת בּתוּגָה.

    לַחַש  לַאַדַמָה דִבְרֵי מֶתֶק וחִיבָּה.

  תקווה נַטַע בֵּלִיבָּה.

     עֵת הִיא להתחדשוּת מִי לָה יַשְוֶוה  

   עֵת צִמְאוֹנָה יַרְוֶוה.

  לעַנַן בּצִיווי מוֹרֶה

   הַבֵא  מַטַר הַבֵא הַיוֹרֶה.

    כֵּנֵרוֹת נִיצַבִים

  הֵצִיב  לֵתִפֵאֶרֶת חַצַבִים

  סִיתְוניוֹת קִישֵט

   בֵּוַרוֹד וסַגוֹל עַנוֹג

  וּבֵּצַהוֹב צַבַע הַאֶתְרוֹג.

  ֹֹשמַיִם כֵּשֹמִיכָה בֵּעַבִים כִּיסָה.

   מֵהַתַכוֹל השאיר אַך פִּיסָה.

   עַל אַדַמָה נַשְרוּ  עַלֵי שַלֶכֶת ,

  רוּח סתיו כַּעֵת מוֹלֶכֶת.

  נִצְבַּע הַכֹּל בֵּחוּם וכַּתוֹם,

  יַבַש עַלֵה, גִבְעוֹל נַבַל מחוֹם.

  לבוּש לכל הסובב תַפַר

  כּסוּת בצבע אַפַרְפַר.

  בּוּסְתַנִים מַחְאוּ כַּף בּהַמוֹן

  נַתְנוּ רֵיחַם אַפַרְסֵמוֹן ורִימוֹן.

  נחליאלי חַגַר סִינרוִ השחור 

  כִּשכֵּש בּשִמְחָה בּאַרוֹך זְנַבוֹ,

  בֵּין שלוּלִית לַנחַל דִילֵג בֵּרוֹן חִיפֵּש מַזוֹן,

  בַּדֵרֶך פַּגַש אֶת חַבֵרוֹ הַחִילַזוֹן.

  🌬🌬🌨🌩🌨🌨🌧☔☔☔

  מֵאַרְבַּע רוּחוּת נַשְבָה הַרוּח בַּפֵתַח עַמַד גֵנֵרַל אַפוֹר וקוֹדֶר

   אֶת  הַסְתַיו הֵעִיף בֵּרוּח אַפּוֹ

  הַסְתַיו נִמְלַט מִזַעַפוֹ.

  הֵפְשִיל שַרְווּלִים הוֹשִיט כַּתֵף קַרָה

  נַשַף בֵּאַפּוֹ רוּח זַרָה.

   חַמָה הֵחְזִיר לֵנַרְתִיקָה

  לעת הְזֹאת יַפָה לַך הַשְתִיקָה.

  צַבַע רַקִיע בַּאַפוֹר

  עַנַנִים קַדְרוּ  בּשַחוֹר.

  הוֹציא מֵאַמְתַחְתוֹ כְּלֵי מִלְחַמְתוֹ . 

  הַשַמַיִם רַעַמוּ בֵּצְחוֹקוֹ

  הֵבְרִיק הַבַּרַק  לְעֵת מַחַא בֵּכַפּוֹ.

   רֵבִיבִים וגֶשֶם הֵצְליִפוּ

  רוּחוֹּת  נַֹשְפוּ , הַכֹּל  הֵעִיפוּ.

   נַהַרוֹת נֵחַלִים ֹשַצְפוּ

  גַלֵי הַיַם קַצְפוּ.

  🌷🌷🥀🥀

  בַּפַּרְדֶס אֵשְכֹּולִית צְהַבְהֶבֶת

  את פַּז הַתַפּוּז חוֹבֶקֶת.

   שִמְלָה אַדוּמָה עַטְתָה כּלַנִית

     כֵּתֶר וַרוֹד סַגוֹל הוּנַח עְל רֹאש רַקֶפֵת בַּיֵשַנִית.

  וּמְרַחוֹק אַדוֹם הֵחַזֶה, בֵּחַזֶה נַפוּח 

  בֵּמַֹשַק כֵּנַפוֹ נִפְנֵף עִם הַרוּח.

   זַרְזִיר צִיקְצֵק  בֵּמַקוֹר צַהוֹב עַז,

  לַעוֹרֵב לַחַש סוֹד ורַז.

   כֹּל בַּעַלֵי כַּנַף הֵצְדִיעוּ

  לגֵנְרַל חֹורֶף ֵהרִיעוּ.

  🌨🌧🌬🌬❄⛄☃🌦☔☔☔

  הַשֶמֶש הִתְפַּתְלָה  בֵּנַרְתִיקָה

  פִּיהַקָה פֵּהוּק רַחַב

  לחשה למטר ולעב

  עיפתי לשכון במחשכים.

  הֵסִירָה מֵעַלֵיָה  אֶת  כֵּסוּת שֹמכַת הַעַבִים.

    בֵּעוֹרְפַּם שֶל עַנַנִים   נַשְפָה כֵּמַפּוּח 

   עַד כִּי הִתְפַּזְרוּ לכֹל רוּח.

  קַרְנֵיָה רַצִים אַצִים

  לִיטְפוּ  צמַחִים וְעֵצִים.

  הובַס וַנסוֹג גֵנֵרַל  חוֹרֶף בֵּבוֹשֶת פַּנִים.

  חוֹרֶף חוֹרֶף

  תַמוּ יַמֵייךָ כּלוּ הַקִיצִים.

   בֵּפַּס זַהַב כֵּחוּט מַשוּך סַבִיב

  הֵגִיע בְּמִלוֹא תִפְאַרְתוֹ הַאַבִיב.

  לַשְקֵדִיָה הֵבִיא שַֹי שִֹמְלָה לֵבַנָה

  שִֹיא הַאוֹפְנָה הֵגִיעָה הַעוֹנָה.

  בֵּצְבַעִים וּמִכֵּחוֹל 🖌🖌🌀🌀

  צַבַע שַמַיִם בֵּתַכוֹל.

  סַבְיוֹנִים בֵּצַהוֹב נוּרִיוֹת וֵחַרְצִית וכֹל צִיץ,

  פַּרְחוּ פּרַחִים בּשַּדוֹת וּמתוֹך עַצִיץ.

  צִיפוֹרִים פַּרְשֹוּ כַּנָף

  צִיפְצֵפוּ מֵכל  אִימְרָה ועַנָף

   זַמִיר מֵרֹאש עֵצִים זִימֵר זִימְרַתוֹ

  נַשַֹא קוֹלוֹ נַשַֹא אִמְרַתוֹ.

    קוֹל הַתוֹר בֵּגִרגוּריו  הַמָה

    עוֹמַרִים נֵעֵרְמוּ לעֵת קַצִיר בַּקַמָה.🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

   גִירְגֵר מִנַחַת הַאַבִיב

  חַגַג נִיצְחֹנוֹ סַבִיב.

  הַיִקוּם בֵּרִינָה רַן,

  עִמוֹ זִמְרוּ

  שֹדוֹת  עֵצִים וּפִּרֵחֵי הַגַן.

  🌸🌺🌺🌺🌼🌼🌻🌻🌹🌹

   כֹּל עוֹנָה בֵּזמַן מַדוּד

   הֵשְאִירָה חוֹתם  הֵשְאִירָה עֵדוּת.

  פרחים בשדות  ונֵבֵט חּיטָה.

    במעגל  תַשוּב כל שנה בּעִיתָה.

   מָה שֵיִִהיֵה וּמָה שהַיָה………

                 כַּעֵת חַיָה .

  🎡🎡🎡🎡

  🌞🌤🌬🌧☔🌾🥀🌷

  בת ציון

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *