Skip to content

ולתפארת החיים

דודי צלח יקיר חיי

  דעו לכם לרועה דודי יש נגון מיוחד משלו.
  דעו לכם כי לכל אשר על מפתנו
  דורכים
  הלך עייף או הדגול באורחים.,
  מחלק הרועה תוים ונגון כי תשמע נגינתם,

  לכבוד דודתי רחל.

   דודתי רחל אומרת מתוך הזכרון את כל הפרשיות מבראשית ועד זאת הברכה דודתי דלתה פתוחה לרווחהכל דכפין מתקבל באהבה.סביבה משפחה סובבתדודתי רחל כגבירה מלכדתכמקדש זובחתשולחנה עורכת.ביד רגישהמטעמיה… Read More »לכבוד דודתי רחל.

   בועז

    במפתיע בשנת תשע"זאיש גלילי גבה קומה הופיעושמו בועז.ללא חת, לכל מכשול ומרחק בז. והאיש בועז נעים הליכותומעשיו נאים,חותמו נתן כדרך המלכים. האיש העז והאיתןסגור ליבו… Read More »בועז

    רני ואברהם

     התברכתם בזוגיות איתנהעטופה באהבה כסרט מתנה. נקדשתם בחותם השניםבאהבה אחווה שלום ורעותבחייכם הם כמעדנים מטובכם חולקים בשבועה ועדותזורעים זרעי ברכה בשלום וברעות. בניתם קן כהיכל… Read More »רני ואברהם

     אחיעדי בן 30

      הנה מלאו לך שלושיםהזמן חולף מבלי שחשים. רק אתמול כילד השתובבתעל כל מכשול גברת. אחיעדי שלי פרוש כנפייםעלה מעלה מעלהחתוך את השמיים.ככנפיי נשריםללא חת ומורא… Read More »אחיעדי בן 30