Skip to content

קוראים יקרים

חלפו שנים עד שנכתבה המילה
בצער בכאב ובחמלה.
ממעין הרגש
שוררתי וקוננתי.
בחרדת קודש
בכל שיר וקינה נגעתי
הגורל שזר את חיי באומנות
כי הלביש אותי גם בגדי אלמנות.
לכן נוסף אישי ניסים
לספר זה.
אני תפילה כי זה סוף המחזה.
ספר זה הוא כולו
קדיש והקדשה
בתקווה כי יביא
בפתחו רון
ותקווה חדשה..

בת ציון.